શબ્દો જરા થંભે... ને પછી મૌન થી વાતો થાય..આંખો લે આરામ ને પછી પાંપણ થી પ્રીત બંધાય..

શબ્દો જરા થંભે... ને પછી મૌન થી વાતો થાય..

આંખો લે આરામ ને પછી પાંપણ થી પ્રીત બંધાય..

No comments:

Post a Comment