મર્યાદા રાખવી બહુ જરૂરી છે સાહેબ પૈસાની કમી હોય ત્યારે ખર્ચામાં. જ્ઞાનની કમી હોય ત્યારે ચર્ચામાં.

મર્યાદા રાખવી બહુ જરૂરી છે સાહેબ પૈસાની કમી હોય ત્યારે ખર્ચામાં. જ્ઞાનની કમી હોય ત્યારે ચર્ચામાં.

No comments:

Post a Comment