શહેર પર ખાંગી થઈ વરસી પડી આખી વસંત,એક જણ નખશિખ ઊજ્જડ રહી ગયું કોને ખબર ?- રમેશ પારેખ

શહેર પર ખાંગી થઈ વરસી પડી આખી વસંત,એક જણ નખશિખ ઊજ્જડ રહી ગયું કોને ખબર ?- રમેશ પારેખ

તું ખબર અંતરનોવહેવાર રાખે તો,હું ઘાયલ થવાનોતહેવાર રાખું.

તું ખબર અંતરનોવહેવાર રાખે તો,હું ઘાયલ થવાનોતહેવાર રાખું.

ઈશ્વરની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ફાવી શકો નહીં,ઉઝરડો કરી હસ્તરેખા લંબાવી શકો નહીં.

ઈશ્વરની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ફાવી શકો નહીં,

ઉઝરડો કરી હસ્તરેખા લંબાવી શકો નહીં.

હા તમારાથીજ લગાવ છે તો છે,ને પછી તમારો અભાવ છે તો છે.તમને કશું કહી શકતા નથી અમે,એવો અમારો સ્વભાવ છે તો છે.

હા તમારાથીજ લગાવ છે તો છે,
ને પછી તમારો અભાવ છે તો છે.
તમને કશું કહી શકતા નથી અમે,
એવો અમારો સ્વભાવ છે તો છે.

માદરે વતન યોજના - ગુજરાત સરકાર

🛣️ *માદરે વતન યોજના* 🎪

■ ગુજરાતના દરેક ગામડાઓને સ્માર્ટ ગામ બનાવવાની યોજના.

■ "માદરે વતન યોજના" અંતર્ગત પોતાના ગામે જો કોઈ દાતા કોઈ વિકાસના કામ માટે દાન કરવા ઈચ્છતા હોય તો જેટલી રકમ દાતા આપશે તેટલી રકમ સરકાર પણ આપશે એવી આ યોજના અંતર્ગત જોગવાઇ છે.

■ માટે કોઈ પણ દાતા ગામમાં દાન કરતા હોય તો આ યોજના અંતર્ગત કરાવશો જેથી આપની ગ્રામ પંચાયત ને બેવડો લાભ થાય અને વધું માં વધું વિકાસના કામો ગામમાં થાય...


■ વધુમાં વધુ શેર કરો જેથી દરેક ગામે આ માહિતી પહોંચે.

તમારૂં મહત્વ ક્યાં સુધી..??????*તમારા થી સારૂં ના મળે ત્યાં સુધી.....!!!🎭

હવે તો ફક્ત એટલું જ કહેવું છે વ્યસ્ત તો અમે પણ છીએ ☺️☺️☺️

વહેતી લાગણીઓ નો વિસામો ,એમની આંખ પર હતો,ચિતરાયા જ્યારે એ પેહલી વાર નજર સામે,ખરેખર આનંદ બહુ સામટો હતો.....💞🥰

વહેતી લાગણીઓ નો વિસામો ,
એમની આંખ પર હતો,
ચિતરાયા જ્યારે એ પેહલી વાર નજર સામે,
ખરેખર આનંદ બહુ સામટો હતો.....💞🥰

"એકતરફી" છે એટલે , તમે છો એજ મહત્વનું છે અમારી માટે..ક્યાં અને કોની પાસે છો એની સાથે અમારે કોઈ નિસ્બત નથી..

"એકતરફી" છે એટલે , તમે છો એજ મહત્વનું છે અમારી માટે..
ક્યાં અને કોની પાસે છો એની સાથે અમારે કોઈ નિસ્બત નથી..

અક્ષરે અક્ષરે હવે નવો શબ્દ જન્મે છેલાગે છે ફરી આ દિલને કોઈ ગમે છે.

અક્ષરે અક્ષરે હવે નવો શબ્દ જન્મે છે
લાગે છે ફરી આ દિલને કોઈ ગમે છે.