જયારે સમય સારો હોય ત્યારે ભૂલને હસી કાઢવામાં આવે,પરંતુ જ્યારે સમય ખરાબ હોય ત્યારે,તમારા હાસ્યમાંથી પણ ભૂલ કાઢવામાં આવે છે..!!

જયારે સમય સારો હોય
 ત્યારે ભૂલને હસી કાઢવામાં આવે,
પરંતુ જ્યારે સમય ખરાબ હોય ત્યારે,
તમારા હાસ્યમાંથી પણ
 ભૂલ કાઢવામાં આવે છે..!!

No comments:

Post a Comment