ગમે "એમ" જીવાય સાહેબ...ગમે "તેમ" નહીં...!!!

ગમે "એમ" જીવાય સાહેબ...
ગમે "તેમ" નહીં...!!!

❣️🤗

No comments:

Post a Comment