શબ્દો મફત છે...પરંતુ... તેને વાપર્યા પછી,કિંમત ચૂકવવી પડે છે...!!!

શબ્દો મફત છે...
પરંતુ... તેને વાપર્યા પછી,
કિંમત ચૂકવવી પડે છે...!!!

No comments:

Post a Comment