તું #NLSH

આ સાંજની શૂન્યતા 

આંખોમાં ઉતરે તે પહેલા 
પાછળથી આવી આંખ દાબીશ તું?

વાયદાની વેલ પર
ફૂટી તો છે અસંખ્ય કળીઓ 

એમા એકાદ બે ફૂલ
મારા નામે રાખીશ તું?

સપનાની સોડમાં સુતેલી જિંદગીને  
જરા હળવે હાથેથી બાથમાં લઈ

તારા હોઠોના પરવાળાથી પોંખીશ તું?
મારે ક્યાં તારા બધ્ધા 

અરમાનોની પાલખીમાં બેસવું છે
એકાદ બે સ્વપ્નય પુરા કરીશ

તોય હું ખુશ છું!!!
બોલ કરીશ તું ?

❤️ #NLSH

No comments:

Post a Comment