તારા પ્રેમની શીતળ છાયા #NLSH

સાચું કહું છું..
તારા પ્રેમની શીતળ છાયા હશેને તો.. 

જીવનની બળબળતી બપોરમાંય 
તારી સાથે ખુલ્લા પગે..

સ્હેજ પણ ફરિયાદ વગર હું ચાલીશ
પ્રોમિસ..પણ..

તાપ આવો આકરો
તારાથી સહેવાય નહિ કહી..

લાગણીઓ ને મારી..
આમ જીવતી ના બાળીશ..

  ❤️ #NLSH

No comments:

Post a Comment