પ્રીતનું પાગલપણું #NLSH

જો તો ખરી.. 

મારી પ્રીતનું પાગલપણું..
ખબર છે કે.. 

હૃદય રણ છે તારું..
તોય હસીને સ્વીકારું છું..

તરસ વ્હાલી કરી છે મેં..
સુષ્કતા છાતીએ વળગાડુ છું..

બસ એજ આશાએ કે
બસ તું એકવાર નજર મિલાવે...

પછી શું?
અરે...જાણે છે?..

ઝાંઝવાની નદીમાંય
કમળ ઉગાડવાનું હુનર હું રાખુ છું..

    ❤️ #NLSH

No comments:

Post a Comment