કેટલીક ક્ષણો #NLSH

સમયની પેલે પાર..
અટકી ગયેલી કેટલીક ક્ષણો

આંખ બંધ કરુને અથડાય છે...
ભીતર ભરાયેલું એક જણ.. 

અચાનક પ્રગટ થાય છે...
થાય કે થંભાવી દઉં..

સમય સાથે શ્વાસ...
પણ...એમ ..

રેતશીશી આડી પડવાથી..
સમય ક્યાં રોકાય છે?

❤️ #NLSH

No comments:

Post a Comment