તારો પ્રેમ , તારી યાદ #NLSH

“તારો પ્રેમ મારી કમજોરી નથી,
પણ મારી તાકાત છે…

તારી યાદ મારી બેચેની નથી,
પણ મારી તાજગી છે..

તારા પ્રેમ ની કોઈ અપેક્ષા નથી,
પણ પ્રેમ નિભાવવો મારી ફરજ છે..

તારા આવવાનો ઇંતજાર મારી સજા નથી,
પણ મારા જીવવાનું કારણ છે….

આમ તો કવિતા લખવાનો મને કોઈ શોખ નથી,
પણ દિલ હળવું કરવાનું આ એક બહાનું છે."

            ❤️ #NLSH

No comments:

Post a Comment