તૂ મને શુભ ચોઘડિયા ની જેમ ફળે છે,હું આંખ બંદ કરુ ને તું મને મળે છે,

તૂ મને શુભ ચોઘડિયા ની જેમ ફળે છે,

હું આંખ બંદ કરુ ને તું મને મળે છે,

No comments:

Post a Comment