સપનું ના બનાવ તું મને એ ક્યાં પૂરું થાય છે,પડછાયો બનાવ તું મને એ ક્યાં જુદો થાય છે.

સપનું ના બનાવ તું મને એ ક્યાં પૂરું થાય છે,
પડછાયો બનાવ તું મને એ ક્યાં જુદો થાય છે.

No comments:

Post a Comment