વહેતી લાગણીઓ નો વિસામો ,એમની આંખ પર હતો,ચિતરાયા જ્યારે એ પેહલી વાર નજર સામે,ખરેખર આનંદ બહુ સામટો હતો.....💞🥰

વહેતી લાગણીઓ નો વિસામો ,
એમની આંખ પર હતો,
ચિતરાયા જ્યારે એ પેહલી વાર નજર સામે,
ખરેખર આનંદ બહુ સામટો હતો.....💞🥰

1 comment:

  1. Casino Game For Sale by Hoyle - Filmfile Europe
    › casino-games › kadangpintar casino-games febcasino › casino-games › casino-games Casino Game for sale by Hoyle on Filmfile jancasino Europe. Free shipping for most countries, no nba매니아 download required. Check the deals we have. ventureberg.com/

    ReplyDelete