અક્ષરે અક્ષરે હવે નવો શબ્દ જન્મે છેલાગે છે ફરી આ દિલને કોઈ ગમે છે.

અક્ષરે અક્ષરે હવે નવો શબ્દ જન્મે છે
લાગે છે ફરી આ દિલને કોઈ ગમે છે.

No comments:

Post a Comment