સમજું છુ હું ખુદને,વિષય દલીલ નો ક્યાં છે,..વિષય આપણી ચર્ચાનો હતો,જગડાનો ક્યાં છે.? ❤

સમજું છુ હું ખુદને,વિષય દલીલ નો ક્યાં છે,..
વિષય આપણી ચર્ચાનો હતો,જગડાનો ક્યાં છે.? ❤

No comments:

Post a Comment