દિલદાર સાચો માણસ

સાચો માણસ એજ છે જે નાના માણસોની કદર કરે સાહેબ.... કેમ કે દિલ તો બધા પાસે હોય છે પણ દિલદાર બધા નથી હોતા..

No comments:

Post a Comment