અનુકૂળ સંજોગો માં જીવતો માણસ સુખી હોય છે, પરંતુ સંજોગો ને અનુકૂળ બનાવી ને જીવતો માણસ વધુ સુખી હોય છે. 💐 શુભ સવાર💐

અનુકૂળ સંજોગો માં જીવતો માણસ સુખી હોય છે, પરંતુ સંજોગો ને અનુકૂળ બનાવી ને જીવતો માણસ વધુ સુખી હોય છે.
   
    💐  શુભ સવાર💐

1 comment:

  1. What does a 'game of strategy' mean in gambling? - DRM CDC
    It can 속초 출장안마 be said that the most important factor in poker is the thrill of winning 평택 출장마사지 money. The higher the bet, 강릉 출장안마 the 광양 출장샵 higher 남원 출장마사지 the chance of winning,

    ReplyDelete