અનુકૂળ સંજોગો માં જીવતો માણસ સુખી હોય છે, પરંતુ સંજોગો ને અનુકૂળ બનાવી ને જીવતો માણસ વધુ સુખી હોય છે. 💐 શુભ સવાર💐

અનુકૂળ સંજોગો માં જીવતો માણસ સુખી હોય છે, પરંતુ સંજોગો ને અનુકૂળ બનાવી ને જીવતો માણસ વધુ સુખી હોય છે.
   
    💐  શુભ સવાર💐

No comments:

Post a Comment