Breaking

Friday, August 6, 2021

પ્રેમ એ જીવનનું પાનું 📄છે પણ " માં - બાપ " એ આખું પુસ્તક 📖 છેજરૂર પડે તો પ્રેમ નું પાનું ફાડી નાખજો,પણ એક પાના માટે ક્યારેય આખું પુસ્તક ના ખોઈ બેસતા.✨💫 Good morning 💫✨

પ્રેમ  એ જીવનનું  પાનું 📄છે 
પણ " માં - બાપ " એ આખું પુસ્તક 📖  છે
જરૂર પડે તો પ્રેમ નું પાનું ફાડી  નાખજો,
પણ એક પાના માટે ક્યારેય આખું પુસ્તક ના ખોઈ  બેસતા.
✨💫 Good Morning  💫✨

No comments: