હા તમારાથીજ લગાવ છે તો છે,ને પછી તમારો અભાવ છે તો છે.તમને કશું કહી શકતા નથી અમે,એવો અમારો સ્વભાવ છે તો છે.

હા તમારાથીજ લગાવ છે તો છે,
ને પછી તમારો અભાવ છે તો છે.
તમને કશું કહી શકતા નથી અમે,
એવો અમારો સ્વભાવ છે તો છે.

No comments:

Post a Comment