ઈશ્વરની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ફાવી શકો નહીં,ઉઝરડો કરી હસ્તરેખા લંબાવી શકો નહીં.

ઈશ્વરની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ફાવી શકો નહીં,

ઉઝરડો કરી હસ્તરેખા લંબાવી શકો નહીં.

No comments:

Post a Comment