જીવન ની આવશ્યકતા

ખરેખર જોયું તો લાગ્યું કે...

જીવનાવશ્યક કોઈ જ વસ્તુ નથી...
"ફક્ત જીવન જ આવશ્યક" છે.

કાળજી રાખો, સુરક્ષિત રહો..!!No comments:

Post a Comment