તમારૂં મહત્વ ક્યાં સુધી..??????*તમારા થી સારૂં ના મળે ત્યાં સુધી.....!!!🎭

હવે તો ફક્ત એટલું જ કહેવું છે વ્યસ્ત તો અમે પણ છીએ ☺️☺️☺️

વહેતી લાગણીઓ નો વિસામો ,એમની આંખ પર હતો,ચિતરાયા જ્યારે એ પેહલી વાર નજર સામે,ખરેખર આનંદ બહુ સામટો હતો.....💞🥰

વહેતી લાગણીઓ નો વિસામો ,
એમની આંખ પર હતો,
ચિતરાયા જ્યારે એ પેહલી વાર નજર સામે,
ખરેખર આનંદ બહુ સામટો હતો.....💞🥰

"એકતરફી" છે એટલે , તમે છો એજ મહત્વનું છે અમારી માટે..ક્યાં અને કોની પાસે છો એની સાથે અમારે કોઈ નિસ્બત નથી..

"એકતરફી" છે એટલે , તમે છો એજ મહત્વનું છે અમારી માટે..
ક્યાં અને કોની પાસે છો એની સાથે અમારે કોઈ નિસ્બત નથી..

અક્ષરે અક્ષરે હવે નવો શબ્દ જન્મે છેલાગે છે ફરી આ દિલને કોઈ ગમે છે.

અક્ષરે અક્ષરે હવે નવો શબ્દ જન્મે છે
લાગે છે ફરી આ દિલને કોઈ ગમે છે.

સપનું ના બનાવ તું મને એ ક્યાં પૂરું થાય છે,પડછાયો બનાવ તું મને એ ક્યાં જુદો થાય છે.

સપનું ના બનાવ તું મને એ ક્યાં પૂરું થાય છે,
પડછાયો બનાવ તું મને એ ક્યાં જુદો થાય છે.

સમજું છુ હું ખુદને,વિષય દલીલ નો ક્યાં છે,..વિષય આપણી ચર્ચાનો હતો,જગડાનો ક્યાં છે.? ❤

સમજું છુ હું ખુદને,વિષય દલીલ નો ક્યાં છે,..
વિષય આપણી ચર્ચાનો હતો,જગડાનો ક્યાં છે.? ❤

બસ એટલું શીખવું છે કે #લાગણી ક્યાં વ્યક્ત કરવી અને ક્યાં ના કરવી... 😔😔#feelings #alone

બસ એટલું શીખવું છે કે #લાગણી ક્યાં વ્યક્ત કરવી અને ક્યાં ના કરવી... 😔😔
#feelings #alone

હવે તો ફક્ત એટલું જ કહેવું છે વ્યસ્ત તો અમે પણ છીએ ☺️☺️☺️

હવે તો ફક્ત એટલું જ કહેવું છે વ્યસ્ત તો અમે પણ છીએ ☺️☺️☺️